SZÖVÉTNEK V.

Humán szolgáltatások fejlesztése az Ős-Dráva Program területén, Felsőszentmárton központtal

EFOP-1.5.3-16-2017-00052


ALAPADATOK

Főkedvezményezett: Felsőszentmárton Községi Önkormányzat
Projekt kezdete: 2018. február 1.
Projekt vége: 2020. október 29.
A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 244.772.420 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A konzorciumot alkotó tagok: Felsőszentmárton Községi Önkormányzata (gesztor), Bogdása Községi Önkormányzata, Csányoszró Községi Önkormányzata, Dél-Baranyáért Alapítvány, Drávakeresztúr Községi Önkormányzata, Human Exchange Alapítvány, Josip Gujaš Džuretin Horvát Kulturális és Sport Központ, Kémes Községi Önkormányzata, Kémesi Óvodai Társulás partnerei: Cún, Diósviszló, Drávapiski, Kovácshida, Szaporca és Tésenfa Községi Önkormányzatok, Ormánsági Aprófalva Óvoda és Konyha.
 

A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA

Általános, átfogó célok

A bevont települések és szervezetek tárgyi, kulturális, szellemi és természeti környezeti értékeinek feltárása és felmutatása, értékként való tudatosítása, az értékszemlélet megerősítése.
A helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP) feltárt problémák komplex kezelése, az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása.
A tényleges helyi igények és szükségletek kielégítését biztosító szolgáltatások bevezetése, a meglévők fejlesztése, a közszolgáltatások elérésének szavatolása a helyi társadalmak tagjai számára, a kapacitás-, erőforrás- és szolgáltatáshiány kompenzálása.
Az egyéni és közösségi értelemben vett cselekvőképesség fejlesztése és dinamizálása, a társadalmi részvétel fokozása a helyi közösségek és erőforrások bevonásán alapuló, területi hatókörű fejlesztési intervenciók megvalósításával.
A területi különbségek csökkentése, a társadalmi felzárkózás elősegítése.
 

Részcélok

A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.
A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és a munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése.
A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése.
A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.
A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.
 

A projekt célcsoportjai

A projekt célcsoportjai közé tartoznak az aktív korú, hátrányos helyzetű lakosság, családok, a gyermekek és a fiatalok, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, kisebbségi csoportok (pl. fogyatékkal élők) tagjai, valamint civil és üzleti szervezetek, társadalmi, közösségi szerveződések.
Általánosságban a projekt célcsoportja a térség teljes népessége, ezen belül kiemelten az esélyegyenlőségi csoportok tagjai: a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, fiatalok, nők, idősek és fogyatékkal élők.
Egyes projekttevékenységek elsődleges célcsoportjai: az alacsony iskolai végzettségűek, álláskeresők, a munkaerőpiacon gyengén integrálódott csoportok tagjai, fogyatékkal élők, HH és HHH tanulók és családjaik, gyakori évismétlők, tanulmányaikat a végzettség megszerzése előtt félbehagyók, veszélyeztetett gyermekek és családjaik, pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat igénybevevők.
 

A projekt hatásterülete

A projekt közvetlen hatásterülete a konzorciumot alkotó települések, mint Felsőszentmárton, Kémes, Csányoszró, Drávakeresztúr, Bogdása, de egyes tevékenységek közvetlen hatást gyakorolnak a konzorciumban résztvevő óvodai társuláshoz tartozó települések lakosságára (Cún, Diósviszló, Kovácshida, Szaporca, Drávapiski, Tésenfa) is, a projekt maga pedig közvetett módon befolyásolja az egész térség (Dél-Baranya, Ormánság) népességének életlehetőségeit.
 

A célcsoportokra irányuló projekttevékenységek

Munkaerő-piaci mentorálás
Fiatalok Klubjának működtetése
Interprofesszionális moderált esetmegbeszélések a humán közszolgáltatásban dolgozók számára
Szemléletformáló és antidiszkriminációs képzések a potenciális munkáltatók számára
Közösségi sport, kulturális és nemzetiségi (roma, horvát, német) rendezvények több településen
Egészségfejlesztési programok minden korosztály számára
Szolgáltatásfejlesztési Kerekasztal létrehozása a humán közszolgáltatásban dolgozók részvételével
Interaktív Nemzetiségi Helytörténeti Értéktár és Tudásközpont kialakítása
Hagyományőrző rendezvények lebonyolítása a nemzetiségi önkormányzatok közreműködésével
Nemzetiségi összművészeti és gasztronómiai fesztivál
 
 

 

A projekt keretében készült tematikus honlap elérhető a bokoz.hu címen.

 

TEMATIKUS ALOLDALAK

A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése; fiatalok közösségépítése: a jó gyakorlatok megismertetését és a bemutatkozást szolgáló testvér- és partnertelepülések közötti kapcsolatok fejlesztése

A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése: közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek

A lelki egészség helyi, kisközösségi programjai

Foglalkoztatási szakértői intervenciók - A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése; a célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján

Humán szolgáltatásfejlesztési tanácsadás

Közösség egészségfejlesztése – Addiktológiai tevékenységek